ទាញយក

  • SMETA_ ការស្នើសុំដោយផ្ទាល់ _A4860824_Periodic_20200812-14_Jiafeng ផលិតផលផ្លាស្ទិច
  • loreal_report-568799-20200914162907-f_iar_137841
  • JIAFENG - SA8000 ២០១៩
  • GRS_Scope_Certificate_2020-04-08 06_31_11 UTC
  • របាយការណ៍ A4867484_L 'OREAL_Initial_20200908_Changlin_F_IAR_137841_ របាយការណ៍រូបថត
  • Loreal_Report-406963-20180423223804-F_IAR_23148
  • សវនកម្មសង្គមឆ្នាំ ១៩១១៥០៩២ អិលអេអិមអិម
  • ក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មហេយយានចាងលីនមានកម្រិតកំណត់
  • ISO9001